Zákonný status:

Copyright © 2013 Marsh Inc. Všechna práva vyhrazena.

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY

Podmínky používání internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje společnost Marsh Limited (dále jen „Marsh“), jejíž činnost je schválena a regulována britským Úřadem pro finanční služby (Financial Services Authority). Pozorně si prosím přečtěte následující podmínky (dále jen „Podmínky“). Tím, že vstoupíte na tyto internetové stránky, souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami včetně Zásad ochrany osobních údajů společnosti Marsh. Pokud se těmito Podmínkami řídit nehodláte, na tyto internetové stránky nevstupujte a jejich obsah nezobrazujte.

Podmínky používání

 • Přestože společnost Marsh vyvinula veškeré přiměřené úsilí, aby informace uvedené na těchto internetových stránkách byly v době jejich zveřejnění správné, měli byste mít na paměti, že společnost Marsh nenese žádnou odpovědnost za to, zda jsou tyto informace úplné, přesné nebo aktuální.

 • S výjimkou případů, kdy je to na těchto internetových stránkách výslovně uvedeno, neodpovídá společnost Marsh za obsah ani způsob použití jakýchkoli internetových stránek nebo jakékoli zprávy, kterou odešlete nebo obdržíte.

 • Veškerá současná a budoucí autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k těmto internetovým stránkám náleží společnosti Marsh a poskytovatelům příslušných licencí. Na těchto internetových stránkách nenabýváte žádných práv kromě omezeného práva používat tyto internetové stránky v souladu s těmito Podmínkami. Zavazujete se, že budete chránit vlastnická práva společnosti Marsh a poskytovatelů příslušných licencí, a dále se zavazujete, že bezodkladně písemně vyrozumíte společnost Marsh (kontaktní údaje jsou uvedeny níže), pokud zaznamenáte jakýkoli neoprávněný přístup nebo způsob používání internetových stránek, který porušuje vlastnická práva.

 • Informace a obsah z těchto internetových stránek jste oprávněni tisknout nebo stahovat pouze pro účely svého vlastního, osobního, nekomerčního využití nebo pro účely nekomerčního využití ze strany vaší organizace. Nejste oprávněni nabízet k prodeji nebo prodávat či prostřednictvím jakéhokoli média distribuovat jakoukoli část těchto internetových stránek nebo jejich obsahu. Nejste oprávněni zpřístupnit jakoukoli část těchto internetových stránek v rámci jiných internetových stránek, ať již prostřednictvím hypertextového odkazu na internetu nebo jinak, pokud k tomu nemáte písemný souhlas společnosti Marsh. Chcete-li o takový souhlas požádat, jste povinni společnosti Marsh zaslat e-mailovou zprávu nebo dopis (kontaktní údaje jsou uvedeny níže) s následujícími informacemi: (a) vaše jméno nebo jméno kontaktní osoby (technika) odpovědné za hypertextový odkaz/odkazy; (b) název vaší společnosti; (c) e-mailová adresa a telefonní číslo na vás nebo na kontaktní osobu (technika) odpovědnou za hypertextový odkaz/odkazy; a (d) adresa internetových stránek, na nichž se hypertextový odkaz/odkazy na domovskou stránku objeví. Nejste oprávněni používat název společnosti Marsh ani žádným způsobem zneužívat obchodní značku společnosti Marsh. O takovém použití nebo zneužití bude rozhodovat výhradně společnost Marsh.

 • Nejste oprávněni používat tyto internetové stránky pro nezákonné účely a zejména se zavazujete, že nebude rozesílat, používat, kopírovat či zveřejňovat materiály, které jsou hanlivé nebo obscénní nebo které jsou vulgární, neslušné nebo které narušují soukromí jakékoli osoby, nebo umožňovat zveřejnění takových materiálů. Zavazujete se, že nebudete rozesílat nevyžádané propagační nebo reklamní materiály, spam nebo obdobné materiály ani hromadné zprávy, které by mohly narušit fungování těchto internetových stránek nebo používání těchto internetových stránek jinými návštěvníky.

 • Společnost Marsh si vyhrazuje právo tyto internetové stránky nebo jejich část kdykoli a bez předchozího upozornění rozšířit, upravit, pozměnit, pozastavit nebo zcela zrušit a přístup na ně omezit nebo zakázat.

 • S informacemi, které obdržíme, budeme zacházet jako s důvěrnými a nezveřejníme je jinak než v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů nebo v souladu s vašimi pokyny.

  V rámci běžného poskytování služeb našim klientům mohou být informace sdíleny v rámci skupiny Marsh & McLennan Companies Group (dále jen „MMC”) a mohou být použity pro výzkumné a statistické účely a k prevenci trestné činnosti. Pro kterýkoli z těchto účelů a pro účely systémové správy mohou být převáděny do kterékoli země včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Mohou být rovněž používány pro účely poskytování informací našim klientům o produktech a službách, o kterých se domníváme, že by je mohly zajímat.

  Pokud nám naši klienti poskytnou informace obsahující osobní údaje (jména, adresy nebo jiné informace týkající se žijících osob), tyto údaje si ponecháme a budeme je používat pro účely poskytování všeobecného pojištění a jiných služeb těmto klientům, přičemž předpokládáme, že osoby, k nimž se údaje vztahují, byly informovány o důvodu/důvodech, proč jsme tyto údaje obdrželi, a o skutečnosti, že tyto údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, např. společnostem skupiny MMC.

 • Tímto souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Marsh v souvislosti s jakýmikoli náklady, nároky, ztrátami a škodami (včetně soudních výdajů) vzniklými nebo uloženými společnosti Marsh v důsledku vašeho zneužití těchto internetových stránek nebo porušení těchto Podmínek.

 • Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které však společnost Marsh nemá pod svou kontrolou. Společnost Marsh nenese žádnou odpovědnost za správnost či jakýkoli jiný aspekt obsahu ani za bezpečnost nebo jinou činnost prováděnou na takových jiných internetových stránkách. Za používání takových stránek nesete veškeré riziko vy.

 • Pokud tyto Podmínky porušíte, může vám společnost Marsh na základě svého rozhodnutí přístup na tyto internetové stránky pozastavit a jakýkoli další přístup na ně odepřít.

 • Přístup na tyto internetové stránky je vám poskytován bezplatně bez jakýchkoli záruk, pokud není výslovně uvedeno jinak, a společnost Marsh nepřijímá ve vztahu k vám žádnou odpovědnost (s výjimkou případů zranění nebo smrti způsobených její nedbalostí nebo s výjimkou podvodu), ať již smluvní, občanskoprávní (včetně nedbalosti) nebo jinou, která by vznikla v souvislosti s těmito internetovými stránkami. Vaším jediným opravným prostředkem je přestat tyto internetové stránky používat. Odpovědnost společnosti Marsh v případě smrti nebo zranění přímo způsobených nedbalostí společnosti Marsh není omezena.

 • Společnost Marsh může tyto Podmínky průběžně pozměňovat. Používání internetových stránek po provedení takových změn se považuje za váš souhlas s těmito změnami.

 • Tyto Podmínky a obsah těchto internetových stránek se řídí anglickým právem a podléhají výlučné jurisdikci anglických soudů.

 • Veškeré dotazy, které máte v souvislosti s těmito internetovými stránkami nebo ve vztahu ke společnosti Marsh, zasílejte prostřednictvím tohoto formuláře, případně nám můžete napsat na níže uvedené adresy:
  MARSH, s.r.o.
  Praha - sídlo společnosti
  Na Rybníčku 5
  Praha 2
  120 00